Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia hałasem

Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia hałasem

Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia hałasem polegają na szacowaniu oraz zmniejszeniu ryzyka zawodowego.

Ten wpis to kolejny poświęcony zagadnieniu hałasu. Poprzednie poruszały następującą tematykę:

Jeżeli poziom hałasu (wartości progów działania) przekracza poziom NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie), to pracodawca planuje i zmniejsza ryzyko zawodowe

Co to jest poziom NDN?
NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia
w środowisku pracy. W ciągu 8 godzinnego czasu pracy obecność tego czynnika nie powoduje ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Miejsca pracy, gdzie stwierdzono poziom hałasu przekraczający NDN, muszą być oznakowane znakami bezpieczeństwa. Ewentualnie odseparowuje się je. Normy dotyczące poziomu hałasu nie mogą być przekraczane w pomieszczeniach przeznaczonych na odpoczynek.

Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia hałasem

Hałas jest czynnikiem szkodliwym. Aby minimalizować negatywne działania na pracownika, pracodawca musi prowadzić skuteczną politykę informacyjną.

Obowiązkiem pracodawcy jest informowanie pracownika:

 • Jeżeli jest poziom hałasu, jakie są jego skutki i zagrożenia
 • Jakie stosować środki ochrony przed zbyt dużym ryzykiem zawodowym
 • Jakie są wartości NDN i progi działania
 • O wynikach badań i rodzaju oddziaływania na zdrowie
 • W przypadku chorób zawodowych o profilaktyce lekarskiej

Pracodawca musi podejmować także działania profilaktyczne mające na celu eliminowanie hałasu:

 • Stosowanie ergonomicznych urządzeń, osłon, obudów,
 • Robotyzacja
 • Stosowanie ograniczeń: izolacja akustyczna – zwiększa chłonność akustyczną
 • Zmniejszenie czasu ekspozycji: zmiany w grafikach pracy, wydzielenie źródła hałasu
 • Stosowanie ochron osobistych słuchu (np. ochronniki ergonomiczne)

Profilaktyka medyczna w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom hałasu to przede wszystkim badania wstępne i okresowe, w tym badania audiometryczne

Ocena  ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i drgania

Pracodawca jest także zobowiązany do przygotowania a następnie aktualizowania oceny ryzyka zawodowego. Jest to proces złożony, wymagający uporządkowania wielu informacji, takich jak:

 • Poziom i rodzaj hałasu,
 • Czas narażenia (ekspozycji) pracownika,
 • Wielkość wartości NDN i progów działania,
 • Skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikające z interakcji pomiędzy hałasem oraz drganiami mechanicznymi
 • Informacje od producenta środków pracy
 • Istniejące alternatywne środki pracy
 • Informacje uzyskane w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników
 • Pośrednie skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika wynikające z interakcji pomiędzy hałasem i sygnałami bezpieczeństwa
 • Pośrednie skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika wynikające z interakcji pomiędzy hałasem i substancjami chemicznymi,
 • Dostępność środków ochrony indywidualnej przed hałasem o odpowiedniej charakterystyce tłumienia

Jeżeli wyniki badań lekarskich są niepokojące lub następuje zmiana warunków wykonywania pracy, to ocenę ryzyka zawodowego trzeba weryfikować. Na podstawie wyników ocenia się wielkości charakteryzujące hałas. Jeżeli wyniki oceny wskazują na przekroczenie poziomu NDN, to należy wprowadzić program działań organizacyjno-technicznych. I między innymi o tym będzie następny wpis.
Na koniec proszę Cię o komentarz. Twoje uwagi, sugestie są dla mnie dodatkową inspirację do tworzenia kolejnych wpisów:-)