Posiłki profilaktyczne i napoje w pracy

Kiedy pracownikowi przysługują nieodpłatnie posiłki profilaktyczne i napoje w pracy?
Wówczas, gdy warunki pracy są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia pracownika. Może to być związane z wysiłkiem energetycznym podejmowanym przez pracownika lub warunkami atmosferycznymi panującymi w środowisku pracy. Jedno danie gorące i/lub napoje (temperatura dostosowana do warunków) wydawane są przez pracodawcę lub w punkcie gastronomicznym. Ewentualnie przygotowane z dostarczanych produktów samodzielnie przez pracownika. Listę stanowisk pracy z przysługującym posiłkiem ustala pracodawca wspólnie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Napoje powinny być dostępne przez całą zmianę roboczą, a posiłki przez 3-4 godziny. Co istotne, za posiłki i napoje nie przysługuje ekwiwalent.

Posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom:

 • jeżeli w ciągu 1 zmiany roboczej strata energetyczna jest wyższa niż 2000 kcal dla mężczyzn lub 1100 kcal dla kobiet
 • jeżeli w ciągu 1 zmiany roboczej strata energetyczna jest wyższa niż 1500 kcal dla mężczyzn lub 1000 kcal dla kobiet, oraz praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych z temperaturą niższą niż 100C lub wskaźnik obciążenia termicznego jest wyższy niż 250C
 • jeżeli w ciągu 1 zmiany roboczej strata energetyczna jest wyższa niż 1500 kcal dla mężczyzn lub 1000 kcal dla kobiet, oraz praca odbywa się na otwartej przestrzeni
  w okresie zimowym
 • pracującym pod ziemią
 • pracujących przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych

Napoje przysługują pracownikom zatrudnionym:

 • w mikroklimacie gorącym WBGT [nazwa wskaźnika WBGT pochodzi od nazw mierników wykorzystywanych do jego określania: czujnika do pomiaru temperatury w stanie wilgotnym (wet bulb) oraz czujnika do pomiaru temperatury poczernionej kuli (globe temperaturę)] – wskaźnik obciążenia termicznego jest wyższy niż 250C
 • w mikroklimacie zimnym WCI – wskaźnik siły chłodzącej powietrza jest wyższy niż 1000 [kcal x m2/h]
 • na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 100C, lub wyższa niż 250C
 • jeżeli w ciągu 1 zmiany roboczej strata energetyczna jest wyższa niż 1500 kcal dla mężczyzn lub 1100 kcal dla kobiet
 • na stanowiskach pracy, gdzie temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi jest wyższa niż 250C

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest informowanie pracownika czy przysługują mu posiłki profilaktyczne i napoje.  Szkolenia BHP powinny temu między innymi służyć.